1. Προσθήκη νέας εταιρίας

Προσθήκη - Επεξεργασία εταιρίας και προσθήκη εταίρων-μετόχων.

2. Προσθήκη αρχικού ισολογισμού

Ο αρχικός ισολογισμός αποτελεί τη βάση για τον επόμενο 'κανονικό' ισολογισμό και για να τον δημιουργήσουμε, αφήνουμε το πεδίο του ισοζυγίου κενό. Κάθε εταιρία πρέπει να έχει 'αρχικό' ισολογισμό ακόμα κι αν αυτός είναι κενός (χωρίς ποσά). Φροντίζουμε επίσης στο πεδίο 'έτος' να γράψουμε ένα έτος λιγότερο από τον πρώτο κανονικό ισολογισμό που θα προσθέσουμε αργότερα.

3. Επεξεργασία ή εισαγωγή στοιχείων αρχικού ισολογισμού από excel

Μπορούμε να αφήσουμε τον αρχικό ισολογισμό κενό, να περάσουμε χειροκίνητα τιμές στα αντίστοιχα πεδία, ή ακόμα πιο εύκολα να περάσουμε τα στοιχεία του ισολογισμού από excel όπως φαίνεται στο βίντεο.

4. Προσθήκη νέου ισολογισμού και επεξεργασία ισοζυγίου

Για να δημιουργήσουμε νέο ισολογισμό, κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση του ισοζυγίου από το εκάστοτε λογιστικό excel, στο πεδίου του ισοζυγίου. Οπως φαίνεται και στο βίντεο, πιάνουμε την πρώτη στήλη των κωδικών Ε.Γ.Λ.Σ. / Ε.Λ.Π. και τελειώνουμε την επιλογή με την στήλη της πίστωσης. Στο βίντεο φαίνονται και οι βασικές λειτουργίες επεξεργασίας του ισοζυγίου όπως η προσθήκη νέου λογαριασμού, η αλλαγή της μεταφοράς λογαριασμού στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορετικές θεάσεις του ισοζυγίου κ.τ.λ.

5. Ισοζύγια Ε.Λ.Π. και ιστορικό μεταβολών ισοζυγίου

Στο βίντεο βλέπουμε τα ισοζύγια που δημιουργούνται αυτόματα και το ιστορικό μεταβολών του ισοζυγίου.

6. Πίνακες

Επεξεργασία του φύλλου κόστους αναλώσεων, του φύλλου μερισμού, των αναλυτικών φύλλων μερισμού και του φύλλου φόρου και τακτικού αποθεματικού.

7. Αποτελέσματα Ισολογισμού

Στο βίντεο βλέπουμε τον ισολογισμό, τις χρηματοροές, τις μεταβολές καθαρής θέσης και την δυνατότητα επεξεργασίας του ισολογισμού.

8. Εκτυπώσεις

Προσαρτήματα, πρακτικά, εκθέσεις, excel Τράπεζας της Ελλάδος, εγγραφές κλεισίματος, ειδικές χρηματοοικονομικές εκτυπώσεις κ.τ.λ.

9. Ειδικές αναλύσεις

Τέλος βλέπουμε τις ειδικές οικονομικές αναλύσεις που παράγονται αυτόματα.